Władze miasta wciąż chcą zlikwidować Gimnazjum nr 51
29-01-2013 10:04   Janusz Ludwiczak
Władzie miasta wciąż uważają, że Gimnazjum nr 51 przy ul. Potockiej powinno zostać zlikwidowane. W przyszły wtorek projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli likwidacji szkoły trafi na sesję Rady Miasta Poznania.

Przeciwni likwidacji Gimnazjum nr 51 są miejscy radni z Komisji Oświaty i Wychowania oraz z Komisji Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Mimo to władze miasta wciąż chcą, by szkoła ponadpodstawowa przy ul. Potockiej została zlikwidowana. W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta znalazł się projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli likwidacji Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II w Poznaniu, ul. Potockiej 38.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały przygotowanego przez Wydział Oświaty:
Miasto Poznań, biorąc pod uwagę malejącą liczbę uczniów w szkołach gimnazjalnych na terenie Grunwaldu, kontynuuje prace nad zmianami w sieci szkół i placówek oświatowych. Analizy dotyczące liczby uczniów oraz oddziałów wskazują, iż w Gimnazjum nr 51 obserwowany jest od kilku lat systematyczny spadek liczby uczniów do niego uczęszczających.
W roku szkolnym 2010/2011 do 12 oddziałów uczęszczało 281 uczniów. W roku szkolnym 2011/2012 do 10 oddziałów uczęszczało 218 uczniów. Natomiast w roku szkolnym 2012/13 do 8 oddziałów uczęszcza 190 uczniów, w tym: do 2 klas pierwszych uczęszcza 52 uczniów, do 2 klas drugich uczęszcza 49 uczniów, do 4 klas trzecich 89 uczniów.
Gimnazjum nr 51 dysponuje 18 salami dydaktycznymi, co przy obecnie funkcjonujących 8 oddziałach wskazuje wykorzystanie obiektu w 44%. Szkoła zostanie zlikwidowana w procesie stopniowego wygaszania. Proces likwidacji zakończy się z dniem 31 sierpnia 2015 r. Począwszy od roku szkolnego 2013/2014, gimnazjum nie będzie prowadziło naboru do klas pierwszych. Uczniowie przyszłorocznych klas drugich i trzecich mogą kontynuować naukę w Gimnazjum nr 51 do czasu jego ukończenia. Nieruchomość planowanego do likwidacji gimnazjum pozostaje własnością Miasta Poznania. Rozważa się możliwość przeznaczenia budynku szkoły na potrzeby okolicznych przedszkoli, których siedziby mieszczą się w budynkach nie należących do Miasta.

Rok temu dyskutowaliśmy o podobnej sytuacji - trzech gimnazjach nr 23, 24 i 27 na Ratajach. Gimnazja te możemy pomieścić w dwóch budynkach. Sytuację na Grunwaldzie mamy podobną. Jest tam mały nabór, że dzieci może pomieścić nawet jedno gimnazjum. Sytuacja w przypadku Grunwaldu jest jeszcze trudniejsza. W budynku po liceum nr 8 zostanie otwarty zespół szkół prowadzonych przez kurię, w tym gimnazjum - powiedział Ryszard Grobelny, prezydent Poznania w trakcie posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania, które odbyło się na początku stycznia.

Mam wrażenie, że likwidacja Gimnazjum 51 jest to testament poprzednich władz Wydziału Oświaty, które realizuje plan prezydenta. Nasze decyzje by nie likwidować Gimnazjum nr 50 i 54 to były dobre decyzje, co pokazał nabór. Taką samą szanse należy dać Gimnazjum nr 51. Wiemy, że jeżeli tam się nic nie zmieni to szkoła sama padnie - uważa w trakcie posiedzenia Komisji Oświaty radny Marek Sternalski, przewodniczący poznańskiej PO.

W zeszłym roku szanse dano Gimnazjum nr 50 i 54, kiedy wdrożono program naprawczy. Taką samą szansą powinno dostać Gimnazjum nr 51. Pozostaje mieć nadzieję, że szkoła wykorzysta szanse, zwiększy nabór i stworzy lepszą ofertę. Myślę, że prezydent nie będzie podejmował próby związanej z wprowadzeniem do porządku obrad sesji Rady Miasta tego projektu uchwały - powiedział Wojciech Wośkowiak, Radny Miasta Poznania.

We wtorek przed południem odbędzie się briefing prasowy z udziałem wiceprezydenta Dariusza Jaworskiego w sprawie zmian w poznańskich placówkach oświatowych, dotyczących planów likwidacji Gimnazjum nr 51 oraz nr 6.

W dniu 2 stycznia Zarząd Rady Osiedla Św. Łazarz przygotował odpowiedź na projekt uchwały dot. likwidacji Gimnazjum nr 51 im. Jana Pawła II przy ul. Potockiej.

Rada Osiedla Św. Łazarz w dniu 28 grudnia 2012 r. otrzymała projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 w Poznaniu z prośbą o jej zaopiniowanie. Rada Osiedla udziela odpowiedzi na pisma w terminie 30 dni od ich otrzymania. Ze względu na ważność sprawy zwołano posiedzenie Rady Osiedla na dzień 9 stycznia br. w celu wypracowania stanowiska Rady.
Wydział Oświaty Urzędu m. Poznania w dniu 21 grudnia skierował do Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady m. Poznania prośbę o umieszczenie w porządku obrad posiedzenia komisji w dniu 3.01.2013 punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 w Poznaniu.

Wydział Oświaty Urzędu m. Poznania nie poinformował o tym fakcie Rady Osiedla i w związku z powyższym nie mógł otrzymać opinii Rady w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie ze Statutem m. Poznania - Uchwała NR LXXX/1202/V/2010 Rady m. POZNANIA z dnia 9 listopada 2010r.
§ 8
1. Realizując cel określony w § 7, Miasto prowadzi sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym i wypełnia zadania niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Miasto wykonuje swoje zadania poprzez działalność:
1) swoich organów;
2) osiedli;
3) miejskich jednostek organizacyjnych;
§ 40
1. W sprawach dotyczących danego osiedla w zakresie uregulowanym w statucie osiedla zasięganie opinii osiedla jest dla organów Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta obligatoryjne.
Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 i 9 Statutu Osiedla Św. Łazarz, uchwała Nr LXXVI/1124/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Św. Łazarz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 231, poz.4278) Osiedle realizuje swoje zadania m. in. poprzez:
• „występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla” oraz„wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta”.

Ponadto ZARZĄDZENIE NR 26/2011/K PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 9 czerwca 2011r. reguluje zasady współdziałania wydziałów Urzędu Miasta Poznania i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z jednostkami pomocniczymi miasta - osiedlami.
§ 2
1. Wydziały oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, w ramach swoich właściwości, zobowiązani są do podejmowania działań umożliwiających osiedlom wykonywanie ich zadań wynikających ze Statutu Miasta Poznania, statutów poszczególnych osiedli i innych obowiązujących uregulowań prawnych, w szczególności do:
1) zasięgania opinii osiedli w sprawach wynikających ze statutów osiedli;
2) informowania osiedli o istotnych sprawach dotyczących mieszkańców i terenu osiedla;
3) ustosunkowywania się do opinii i wniosków zgłaszanych przez osiedla w sprawach dotyczących mieszkańców i terenu osiedla;

Wydział Oświaty m. Poznania przygotowując projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 w Poznaniu nie zachował wyżej wymienionych procedur.

Zarząd Osiedla Św. Łazarz na posiedzeniu w dniu 2 stycznia 2013 roku podjął Uchwałę o negatywnym zaopiniowaniu propozycji uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 w Poznaniu.

Proponujemy wprowadzenie w szkole programu naprawczego na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014.

UZASADNIENIE.
1 .Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 51 w Poznaniu spowoduje sytuację, w której tzw. Dolny Łazarz pozbawiony zostanie jedynego gimnazjum na tym terenie. Przypominamy, że na terenie Dolnego Łazarza działają dwie szkoły podstawowe. Wg danych Wydziału Organizacyjnego m. Poznania na tym terenie zamieszkuje około 8000 mieszkańców. W ostatnim okresie wybudowano szereg nowych budynków na tym terenie co skutkować będzie zwiększeniem ilości mieszkańców.
2. Zgodnie z kryteriami oceny gimnazjów przyjętymi przez Wydział Oświaty Gimnazjum nr 51 znalazło się w grupie 10 najsłabszych.
- Niezrozumiałe jest dla Zarządu Rady Osiedla wybranie tej placówki do likwidacji, chociaż inne gimnazja zostały niżej sklasyfikowane,
- Gimnazjum nie otrzymało propozycji wsparcia i przygotowania programu naprawczego.
3. Z materiałów otrzymanych z Wydziału Oświaty wynika między innymi, że nieprecyzyjne, niespójne są zasady tworzenia Oddziałów w gimnazjach np.
G50 94 uczniów 4 Oddziały / 23,5/
G51 52 uczniów 2 Oddziały / 26/
G53 53 uczniów 2 Oddziały / 26,5/
G55 57 uczniów 3 Oddziały /19/
G58 126 uczniów 4 Oddziały /31,5/
Oddziały/ klasy mogą być 19 lub 32 osobowe co skutkuje różnymi ilościami oddziałów.
4. W roku 2012 nastąpiła zmiana granic obwodów gimnazjalnych na Łazarzu. Zwiększył się obwód Gimnazjum nr 33 i 53, obwód Gimnazjum nr 51 uległ zmniejszeniu. Decyzje zmian granic obwodów w konsekwencji spowodowały zmniejszenie lub zwiększenie naboru uczniów.
Z materiału otrzymanego z Wydziału Oświaty wynika, że zmiana granic obwodu Gimnazjum nr 51 nastąpiła na wniosek Radnych. Rada Osiedla Św. Łazarz nie wnosiła propozycji wprowadzenia zmian granic obwodu G51 i nie otrzymała do zaopiniowania żadnego projektu zmniejszenia obwodu Gimnazjum nr 51.
5. Z uzasadnienia do uchwały wyrażenia woli likwidacji Gimnazjum nr 51 wynika, że niskie jest wykorzystanie obiektu /44%/. Wydział Oświaty planuje po likwidacji gimnazjum, umieszczenie w budynku przedszkoli mieszczących się w budynkach nie należących do Miasta. Rozwiązanie to można jednak zrealizować nawet bez likwidacji gimnazjum, poprzez wydzielenie jednego skrzydła budynku – na parterze, specjalnie na ten cel.


Aktualizacja 11:42 Wszystko wskazuje na to, że Prezydent wycofał się z pomysłu likwidacji Gimnazjum 51. Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. W dniu wczorajszym, projekty w sprawie likwidacji gimnazjów były jeszcze uwzględnione w porządku obrad sesji Rady Miasta, która odbędzie się za tydzień.


Komentarze (1)

29-01-2013 11:14:43
Katarzyna
"gospodarne" miasto nie ma pieniędzy na kształcenie super
Aktualności
R E K L A M A
Niezapominajka
22

maj

19:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
""Morze, moje morze"- widowisko muzyczne z cyklu "Śpiewamy Polskie Piosenki" z udziałem - Kabaretu "Klub Szyderców Bis". Artyści przygotują i wspólnie z publicznością wykonają znane przeboje w klimat

24

maj

do 29-05-2018
Łazarz
29 DNI ŁAZARZA: 24-29.05.2018

17:00
Łazarz
29. Dni Łazarza - XIII PARADA ŁAZARSKA
Parada Łazarska z udziałem mieszkańców Łazarza. Na zakończenie parady pokazy artystyczne w wykonaniu min. Teatru "Z głową w chmurach"
Trasa: Zes

18:00
Park Kasprowicza
29. Dni Łazarza - Wystawa Przemysłowa na Wzgórzu św. Łazarza w 1908 r.
Jest to prezentacja, która opowiada o miejscu, którego już nie ma i o wydarzeniu, które zapoczątkowało tradycje wystaw

25

maj

do 26-05-2018
Scena Robocza - centrum teatów niezależnych ul. Grunwaldzka 22 (wejście od Matejki) (budynek dawnego Kina Olimpia)
"Sean powie parę słów o sobie" - Pustoła & Rapior & Ziemilski

[ wszystkie ]

Komentarze
Ogłoszenia
Newsy na Twoją skrzynkę!
Zapisz się na listę mailingową:
Twój e-mail: